🌟کد تخفیف میخای !!! تا 50% کد تخفیف !!!

نحوه استفاده از فایل robots.txt

فایل robot.txt چیست؟ فایل robot.txtیک فایل متنی است که توسط آن وب مسترها، ربات های جستجو را راهنمایی می کنند که چگونه وب سایت آنها[…]