کد تخفیف میخای !!! شانست رو امتحان کن !

گردونه شانس
فایل robots.txt

فایل robot.txt چیست؟ فایل robot.txtیک فایل متنی است که توسط آن وب مسترها، ربات های جستجو را راهنمایی می کنند که چگونه وب سایت آنها[…]